1. Home
 2.  » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

van

Bäcker B.V.

(gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam 4-4-2013)

 

Artikel 1.       Definities

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Bäcker: Bäcker B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 35026462;
  2. Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Bäcker B.V. een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.

 

Artikel 2.       Toepasselijkheid

 • Op alle offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten, verkopen, leveringen, producten en diensten van Bäcker B.V. zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

 • De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen de Wederpartij en Bäcker B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst accepteert de Wederpartij dat deze voorwaarden van toepassing zijn, de Wederpartij deze voorwaarden heeft aanvaard en dat de Wederpartij een exemplaar van de voorwaarden heeft ontvangen, tenzij de ontvangst van de voorwaarden niet nodig was omdat de Wederpartij reeds met het bestaan van de voorwaarden bekend was.
 • Bäcker B.V. wijst uitdrukkelijk eventueel door de Wederpartij van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand, ook in geval van eventuele eerdere verwijzing door de Wederpartij naar dergelijke voorwaarden. Toepasselijkheid van voorwaarden van de Wederpartij dient uitdrukkelijk schriftelijk door Bäcker B.V. te worden bevestigd.

Mochten voorwaarden van de Wederpartij toch (mede) toepasselijk zijn of worden verklaard, dan prevaleren niettemin bij eventuele strijdigheid de algemene voorwaarden van Bäcker B.V..

 • Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht.

 

Artikel 3.       Offertes

 • Alle offertes en prijsopgaven, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten, gewichten en kleuren dienen slechts ter verduidelijking en zijn niet bindend.
 • Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Wederpartij verstrekte gegevens onjuist waren heeft Bäcker B.V. het recht haar prijzen dienaangaande aan te passen.

 

Artikel 4.       Opdrachten/orders

 • Opdrachten/orders zijn slecht bindend c.q. overeenkomsten komen tot stand wanneer zij door Bäcker B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

 • De Wederpartij is steeds verplicht voor de opdracht Bäcker B.V. volledig in te lichten omtrent de door hem gehanteerde kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan Bäcker B.V., indien zulks na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de Wederpartij enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.
 • De opdrachtbevestiging van Bäcker B.V. wordt geacht een juiste weergave van het overeengekomene in te houden, wanneer daartegen niet binnen twee werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijke bezwaren zijn ingebracht. Hetzelfde geldt voor het van kracht worden van aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken ter zake van de overeenkomst.
 • Niet functionele verschillen tussen ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, maten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoeringen van het geleverde geven de Wederpartij geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welke hoofde oo

 

Artikel 5.       Prijzen

 • Alle prijzen zijn exclusief BTW.

 • De prijzen van Bäcker B.V. zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor Bäcker B.V. geldende kostenbepalende factoren. Indien na afloop van 3 maanden na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging geschied ten gevolge van de ten tijde van het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, is Bäcker B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de koper bindend i
 • Wijzigingen van de aangeboden dan wel overeengekomen prijs, waartoe Bäcker B.V. op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zoals inzake invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhoging en dergelijke, zijn te allen tijde toegestaan.
 • Alle prijzen zijn berekend af fabriek c.q. magazijn.

De kosten van transport en verpakking komen voor leveringen aan de Wederpartij binnen de EU voor rekening van de Wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.

De kosten van transport en verpakking voor leveringen aan derden, alsmede voor

leveringen buiten de EU (waaronder begrepen kosten voor het inklaren) komen te allen tijde voor rekening van de Wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 6.       Levertijd

 • De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door Bäcker B.V. wordt ontvangen, met uitzondering van leveringen waarvoor constructietekeningen nodig zijn, voor welke leveringen de levertijd in gaat op de dag van ontvangst door Bäcker B.V. van de door de Wederpartij afgegeven schriftelijke akkoordverklaring van deze constructietekeningen.

 • Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De ontvangst of betaling der goederen en/of diensten en/of termijnen kan om deze reden niet worden geweigerd.
 • De levertijd vangt niet aan resp. wordt opgeschort indien de Wederpartij niet aan zijn in artikel 13 genoemde betalingsverplichting voldoet.

Artikel 7.       Leveringen en risico

 • De levering geschiedt op het afleveradres van de Wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.

 • Door Bäcker B.V. opgegeven of bevestigde leveringsdata gelden slechts bij benadering.
 • Bäcker B.V. is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
 • Risico overgang van de goederen geschiedt op plaats van bestemming binnen de EU, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 8.       Wijzigen opdracht

 • Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de Wederpartij, hetzij op last van derden, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwaardig. Indien Bäcker B.V., ten gevolge van omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Bäcker B.V. gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.

 • Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke levertijd wordt overschreden.

 

Artikel 9.       Auteursrechten

 • Bäcker B.V. behoudt zich ten aanzien van de door hem gemaakte ontwerpen, tekeningen en modellen alsmede ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.

 • Alle door Bäcker B.V. verstrekte ontwerpen, tekeningen, modellen, ramingen, schema’s kwaliteitshandboeken et blijven eigendom van Bäcker B.V. en dienen op diens verzoek terstond aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bäcker B.V. nog geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, noch door de Wederpartij worden gebruikt voor de productie van goederen en/of diensten waarop zij betrekking hebben.
 • De Wederpartij is aan Bäcker B.V. per overtreding van de bepalingen in dit artikel een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet gevorderd worden.

 

Artikel 10.    Garantie

 • De deugdelijkheid van de door Bäcker B.V. gefabriceerde producten, alsmede de kwaliteit van de gebruikte materialen, worden door Bäcker B.V. gegarandeerd met inachtneming van de navolgende bepalingen.

 • Bäcker B.V. is nimmer tot een verdergaande garantie gehouden dan die de toeleverancier biedt.
 • De garantie geldt alleen als de goederen normaal en zorgvuldig worden gebruikt en toegepast voor het doel waarvoor zij zijn best
 • De garantie geldt niet voor tekortkomingen welke zijn ontstaan door geweld van buitenaf, slecht onderhoud, overbelasting, veroudering, natuurlijke/gebruikelijke slijtage, nabewerking door of in opdracht van de Wederpartij, onoordeelkundig gebruik c.q. montage, en andere buiten de controle van Bäcker B.V. liggende oorzaken.
 • Bäcker B.V. heeft de keus de goederen met tekortkoming tegen retournering te herstellen, te vervangen door nieuwe, de koopprijs te restitueren dan wel in overleg vast te stellen korting te verlenen.
 • De garantieverplichtingen als hiervoor vermeld gelden niet indien de Wederpartij in gebreke is aan enige verplichting uit de overeenkomst of uit andere tussen partijen bestaande overeenkomsten te voldoen.

 

Artikel 11.     Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Bäcker B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan goederen anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 10. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Bäcker B.V. te allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuur van de goederen ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

 • Bäcker B.V. is niet aansprakelijk noch op grond van wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de Wederpartij of een derde ter zake van (het gebruik van) de goederen mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade
 • Bäcker B.V. is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht, zoals omschreven in artikel 15 van deze voorwaarden.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Bäcker B.V.
 • Bäcker B.V. is niet aansprakelijk voor fouten in opdracht, informatie of materialen die door de Wederpartij zijn verstrekt.

 

 • De Wederpartij zal Bäcker B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de goederen. De Wederpartij zal Bäcker B.V. alle schade vergoeden die Bäcker B.V. lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

 

Artikel 12.    Controles, tekortkomingen en klachten

 • De Wederpartij dient de goederen direct na ontvangst te inspecteren.

Tekortkomingen, welke bij inspectie zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden moeten worden ontdekt, moeten schriftelijk en gespecificeerd binnen 8 dagen na ontvangst der goederen worden ingediend.

 • Tekortkomingen, welke niet bij de inspectie zoals vermeld in voorgaand lid zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden moeten worden ontdekt, moeten binnen 8 dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijze ontdekt hadden kunnen zijn, schriftelijk en gespecificeerd worden ingediend.

 • De in de leden 1 en 2 van dit artikel vermelde tekortkomingen kunnen in ieder geval niet meer worden ingediend nadat 1 maand na de datum van levering van de goederen is verstreken.
 • Na het constateren van enige tekortkoming is de Wederpartij verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende goederen onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade
 • De Wederpartij zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Bäcker B.V. in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 • Indien de Wederpartij geen medewerking verleent of onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de Wederpartij geen aanspraken ter za
 • Het staat de Wederpartij niet vrij de goederen te retourneren, voordat Bäcker B.V. daarmee schriftelijk heeft ingestuurd. De retourzending geschiedt voor rekening van de Wederpartij. Bäcker B.V. is gerechtigd eventuele behandelings- en/of terugnamekosten alsmede mogelijke transportkosten met de creditnota te verrekenen.
 • Indien de Wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan goederen, is de daaruit voor Bäcker B.V. voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot het in artikel 10 en 11 bepaald

 

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

 • De Wederpartij verplicht zich om binnen 30 dagen na de factuurdatum van elke factuur die hij van Bäcker B.V. ontvangt deze aan Bäcker B.V. te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

 • Bäcker B.V. is gerechtigd om voor de levering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
 • De betalingstermijn in lid 1 geldt als een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Door het enkele verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn verkeert de Wederpartij in verzuimd. Een ingebrekestelling is daarvoor niet vereist.
 • Vanaf de dag dat de Wederpartij in verzuim verkeert, is de Wederpartij aan Bäcker B.V. 10% per maand of de wettelijke rente – zo deze hoger is – verschuldigd over het als dan openstaande bedrag en omzetbelasting, onverminderd het recht van Bäcker B.V. op vergoeding van alle overige kosten en schaden. Een gedeelte van een maand wordt als een hele maand gerekend.
 • De Wederpartij, die het verschuldigde niet op de vervaldag heeft voldaan, is verplicht aan Bäcker B.V. de kosten te vergoeden, gemaakt tot inning van de vordering. Deze kosten ontstaan op het moment van uit handen geven van de vordering en zijn gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom, omzetbelasting en vertragingsrente, met een minimum van € 70, en zijn tevens te verhogen met omzetbelasting. Deze inningskosten zien uitsluitend op een vergoeding van de door Bäcker B.V. te maken buitengerechtelijke kosten. Daarnaast heeft Bäcker B.V. volledig recht op een toekenning van gerechtelijke kosten.
 • Indien Bäcker B.V., nadat de Wederpartij in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de Wederpartij richt, doet dit niet af aan het in dit artikel bepaald
 • De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort of opgeheven op grond van bezwaren tegen de factuur.
 • Kortingen, onder welke benaming dan ook, mogen nimmer in mindering worden gebracht. De Wederpartij is niet gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat Bäcker B.V. aan de Wederpartij verschuldigd is. Tot opschorting van zijn betalingsverplichting is de Wederpartij evenmin gerechtigd.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van de goederen gaat, niettegenstaande de feitelijk aflevering, pas over op de Wederpartij nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan Bäcker B.V. verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.

 • Voordat de eigendom van de goederen op de Wederpartij is overgegaan, is de Wederpartij niet gerechtigd de goederen te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. De Wederpartij is slechts gerechtigd de goederen, waarvan Bäcker B.V. eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Wederpartij noodzakelijk i De Wederpartij zal zijn afnemer van eventuele eigendomsrechten van Bäcker B.V. op de hoogte stellen.
 • Indien en zolang Bäcker B.V. eigenaar van de goederen is, zal de Wederpartij de goederen afgescheiden en in de herkenbare van Bäcker B.V. afkomstige verpakking met het daarop vermelde chargenummer bewaren. De Wederpartij zal Bäcker B.V. onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de goederen. Bovendien zal de Wederpartij Bäcker B.V. op Bäcker B.V. eerste verzoek mededelen waar de goederen, waarvan Bäcker B.V. eigenaar is, zich bevinden.

De Wederpartij is aan Bäcker B.V. per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet gevorderd worden.

 

 • Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal de Wederpartij onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Bäcker B.V. De Wederpartij staat er voor in dat een beslag op de goederen onverwijld wordt opgeheven.

 • Bij beschadiging of tenietgaan van de aan de Wederpartij beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in dit artikel, wordt deze schade in rekening gebracht, onverminderd het recht verdere kosten te vorderen.

 

Artikel 15.     Overmacht

 • In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan elke van de wil van Bäcker B.V. onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede onder meer binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, terrorisme, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, vorst-, sneeuw- en ijsbelemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden, daaronder mede begrepen het geval dat Bäcker B.V. door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Bäcker B.V. niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schade vergoeding.

 • Zou de Wederpartij zich ooit terecht op het bestaan van overmacht kunnen beroepen, dan is Bäcker B.V. evenmin gerechtigd de volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, zulks ter keuze van Bäcker B.V.

 

Artikel 16.     Annulering door de Wederpartij

16.1    Indien de Wederpartij de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Bäcker B.V. alle voor de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Dit onverminderd het recht van Bäcker B.V. op vergoeding wegens winstderving en de uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en rentes.

 

Artikel 17.    Ontbinding

 • De Wederpartij wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn in het geval hij:
  1. niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan, dan wel in strijd handelt met enige verplichting door de overeenkomst of door deze voorwaarden opgelegd;
  2. komt te overlijden, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, ten laste van hem enig beslag wordt gelegd of op enige

andere wijze buiten staat geraakt zijn verplichtingen na te komen dan wel de bedrijfsvoering staakt, of de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt,

dan wel de vrije beschikking over diens vermogen verliest, of bij gegronde vrees dat de Wederpartij niet in staat is/zal zijn aan zijn verplichtingen te voldoen.

 • In een geval als in het voorgaande lid bedoeld, heeft Bäcker B.V. het recht om, zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de met de Wederpartij gesloten overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk schriftelijk te beëindigen of op te schorten zonder dat Bäcker B.V. tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is, onverminderd het recht van Bäcker B.V. vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan, waarin mede wordt begrepen gederfde winst, rente en kosten.

 • Indien een van de in dit artikel vermelde omstandigheden zich voordoet, is Bäcker B.V. gerechtigd de volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, zulks ter keuze van Bäcker B.V.
 • Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is Bäcker B.V. tevens in de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen zonder enige ingebrekestelling, gerechtigd de goederen terug te nemen en daartoe terreinen en gebouwen van de Wederpartij te betreden.
 • De Wederpartij is verplicht maatregelen te nemen om Bäcker B.V. zijn rechten te laten effecturen.

 

Artikel 18.    Nederlands recht

18.1    Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten van Bäcker B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19.    Geschillen

 • Alle geschillen die tussen de Wederpartij en Bäcker B.V. mochten rijzen in verband met een gesloten overeenkomst, uitdrukkelijk daaronder begrepen de geschillen die slechts door één der partijen als zodanig worden beoordeeld, zullen ter berechting voorgelegd worden aan de competente rechter in het arrondissement van Bäcker B.V., behoudens indien Bäcker B.V. als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Wederpartij.

 • Indien de Wederpartij een geschil opwerpt, terwijl hij (nog) niet aan zijn algehele betalingsverplichting heeft voldaan, zal dit geschil eerst aan de rechter kunnen worden voorgelegd nadat de Wederpartij integraal aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan terwijl Bäcker B.V. in dat geval, te zijner keuze, een executoriale titel van de bevoegde rechter kan vragen.